Esemény szabályzat

Hatályos: 2024.02.04.-től

Jelen szabályzat ismerteti a Hockey Stars Studio Kft. (“Társaság”, “Szervező”) által szervezett jégkorong eseményekre vonatkozó részletes szabályokat (beleértve az un. HSS Travel Team eseményeket, amely eseményeket nem a Társaság szervezi, de amelyeken a Társaság a saját HSS csapatával részt vesz és ebben az esetben a Társaság a külföldi eseményen a saját HSS csapatával történő részvételt szervezi meg), amely – többek között – tartalmazza az eseményen történő részvétel feltételeit, az esemény során betartandó szabályokat, valamint a felelősségi viszonyokat a Társaság, az eseményre szóló jegy megvásárlója („Vevő”), valamint az eseményen résztvevő (játékos) vonatkozásában.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás csak egyik előfeltétele az eseményen való részvételnek. Ezen túlmenően a Vevő – és az eseményen résztvevő (játékos) – köteles a jelen Esemény Szabályzatban foglaltakat betartani.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Vevő hozzájárul az eseményen résztvevőként regisztrált személy (játékos) eseményen való részvételéhez.

A Vevő kijelenti, hogy
– a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására,
– tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az eseményen résztvevő játékosra, valamint az eseményen résztvevő egyéb személyekre (kísérő, néző) is,
– megismerte az eseményre vonatkozó részleteket (beleértve, de nem kizárólag: a tornán résztvevő ellenfél csapatok játékosainak egyesületi korosztályára és tudásszintjére vonatkozó információkat, a torna lebonyolításának rendjét, valamint a tornán alkalmazandó játékszabályokat),
– az eseményen résztvevő (játékos) elfogadja az esemény alatt a Társaság, az edzők és a játékvezetők instrukcióit,
– hozzájárul ahhoz, hogy nem megfelelő viselkedés (játékszabályok be nem tartása) esetén az eseményen résztvevőt (játékost) kizárhatják az eseményről.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A Vevő felelősséget vállal az eseményen résztvevő (játékos) magatartásáért és a nem megfelelő magatartásból okozott kárért.

NYILATKOZAT AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRÓL
Vevő kijelenti, hogy az eseményen résztvevő játékos egészséges, fizikálisan és mentálisan felkészült az eseményen való részvételre. Az eseményen résztvevő személy egészségi állapotára vonatkozó esetleges speciális információkat a Vevő az esemény megkezdése előtt köteles a Társaság tudomására hozni. 

KÉP ÉS HANGFELVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
A Vevő 
– tudomásul veszi, hogy az esemény ideje alatt az eseményen résztvevő(k)ről, játékos(ok)ról kép- és hangfelvételek készülhetnek
– hozzájárul a kép- és hangfelvételek készítéséhez 
– tudomásul veszi, hogy a résztvevő(k)ről, játékos(ok)ról készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező korlátlan ideig, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. 
– tudomásul veszi, hogy az esemény megrendezésének helyszínéül szolgáló jégpályán és a létesítményben külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek.

AZ ESEMÉNY MEGRENDEZÉSÉNEK HELYSZÍNT ADÓ LÉTESÍTMÉNYRE / HELYSZÍNRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
– Az esemény megrendezésének helyszínt adó jégpálya (továbbiakban: „Létesítmény”) csak rendeltetésének megfelelően használható. 
– Az eseményen résztvevő nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, a jelen házirendet, valamint a Létesítményt üzemeltető házirendjében foglalt szabályokat.
– A Létesítmény házirendjét valamennyi résztvevő köteles a Létesítménybe történő belépést követően megismerni.
– A Létesítmény területén az eseményen résztvevő(k)nek, játékos(ok)nak a biztonságos működés érdekében, a Létesítményben dolgozók, valamint a Szervező kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.
– A Létesítményt mindenki saját felelősségére használhatja, bármilyen, a jégen és a Létesítmény területén történő balesetért a létesítmény üzemeltetője, illetve a Szervező felelősséget nem vállal.
– A jégkészítés ideje alatt a jégen tartózkodni tilos és balesetveszélyes!
– Nem megfelelően viselkedő, alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a Létesítmény területén nem tartózkodhat.
– A Létesítmény területén dohányozni szigorúan tilos. Dohányozni csak az arra kijelölt külső területen lehet.
– A Létesítményen belül az eseményen résztvevő csak a közönség számára fenntartott területeken tartózkodhat / közlekedhet, minden műszaki és üzemi területre, kordonnal vagy egyéb módon jelzett lezárt területre bemenni és ott tartózkodni veszélyes és szigorúan tilos.
– Az elkerített területeken csak az arra illetékesek tartózkodhatnak.
– A szekrényekben, öltözőkben és ruhatárakban elhelyezett tárgyakért a Szervező, valamint a Létesítményt üzemeltető nem vállal felelősséget.
– A jégre cipővel, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos.
– A Létesítmény üzemeltetője, valamint a Szervező a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén.
– A Létesítmény területén mindennemű rongálás anyagi felelősséggel jár.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Társaság nem vállal felelősséget:
– az eseménnyel kapcsolatban az eseményen résztvevő (játékos) esetlegesen bekövetkező sérüléseiért, függetlenül attól, hogy a sérülés a játékos nem megfelelő magatartása, a játékszabályok be nem tartása miatt, betegség, egészségügyi probléma, vagy bármilyen más egyéb, a Szervezőnek nem felróható okból következett be,
– az eseményen résztvevő (játékos) felszerelésében bekövetkező sérülésekért, károkért,
– az eseményen résztvevő (játékos) egészségügyi állapotában bekövetkező esetleges állapotromlásért,
– az öltözőben hagyott tárgyakért / értéktárgyakért, azok eltűnéséért, vagy az azokban bekövetkezett esetleges károkért.
– a létesítményre vonatkozó szabályok be nem tartásából – az eseményen résztvevők (eseményen résztvevő játékos, valamint az egyéb résztvevők (kísérő, néző)) – esetlegesen bekövetkező sérüléseiért.

HOKISZÍV Eseményre történő jelentkezés esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a HOKISZÍV Események jégkorong játékok, azok nem minősülnek hivatalos jégkorong tornának, emiatt ezen Események nem kerülnek lejelentésre az MJSZ felé és a játékot vezető játékvezető nem az MJSZ által kirendelt játékvezető, valamint az Esemény ideje alatt nincsen a helyszínen kirendelt orvos. Baleset, sérülés vagy bármilyen egyéb orvosi ellátást igénylő esetben a Vevő feladata és felelőssége, hogy a játékos mielőbb megfelelő orvosi ellátásban részesüljön.

Tanfolyam esetén a Társaságnak jogában áll bármikor, a Vevő előzetes tájékoztatása, illetve hozzájárulása nélkül a tanfolyamot megtartó edző eseti, vagy állandó jelleggel történő helyettesítésére, másik, az adott tanfolyam megtartására előzetesen megnevezett edzővel legalább ugyanazon tudásszinten lévő edzővel.

HSS Travel Team esemény esetén a Társaságnak jogában áll bármikor, a Vevő előzetes tájékoztatása, illetve hozzájárulás nélkül az eseményen résztvevő HSS csapatot támogató, korábban már megnevezett edző helyettesítésére, másik, az előzetesen már megnevezett edzővel legalább ugyanazon tudásszinten lévő edzővel. 

HSS Travel Team esemény esetén amennyiben az Esemény több napos és az Eseményen résztvevő játékos bármilyen okból nem vesz részt az Esemény első napján, akkor a Szervezőnek jogában áll a játékos későbbi napokban történő részvételét megtagadni. Ebben az esetben a Vevő által az adott Eseményre vonatkozóan megfizetett díjat a Szervező teljes összegében visszautalja a Vevő részére.

Amennyiben a Létesítmény üzemeltetője a jégpályát bármilyen oknál fogva visszamondja, akkor azért a Társaság nem vállal felelősséget. Ebben az esetben az elmaradt esemény egy másik időpontban kerül megtartásra. A pót esemény megtartásának időpontjáról a Társaság legalább 5 nappal az esemény új időpontja előtt e-mail-en tájékoztatja a Vevőket.

ESEMÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
– Az eseményen kizárólag egészséges, fizikálisan és mentálisan az eseményen történő részvételre alkalmas játékos vehet részt.
– Az eseményeken kizárólag érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkező, az MJSZ által működtetett egyesületi rendszerben jégkorongozó játékos vehet részt, aki az eseményre vonatkozóan a Szervező által meghirdetett, HSS Travel Team esemény esetén a külföldi torna szervezője által meghirdetett – korosztályban versenyez (évben született). A sportorvosi engedélyt nem szükséges papír alapon a Szervező részére bemutatni, azt – szükség esetén – a Szervező a központi rendszeren keresztül ellenőrzi.
– Az eseményen való részvételhez a résztvevő köteles gondoskodni az MJSZ által, az adott korosztályra vonatkozóan előírt megfelelő védőfelszerelésről, valamint a jégkorongozáshoz szükséges egyéb felszerelésekről (pl.: aláöltöző ruházat, korcsolya, hokiütő stb.). Amennyiben az eseményen résztvevő játékos nem teljesíti teljeskörűen a felszerelésre vonatkozó követelményeket, akkor a Szervező eltilthatja a résztvevő játékost az eseményen való részvételtől. A védőfelszerelés minőségi követelményeinek teljesítésekor az MJSZ szabályzatában foglaltak az irányadóak.
A Szervező felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a Szervezőnél nincsen semmilyen tartalék védőfelszerelés, így a Szervező nem tud ilyen eszközöket a játékon történő részvételhez biztosítani.
– HSS Travel Team esemény esetén a résztvevő köteles gondoskodni arról, hogy hivatalos dokumentummal (személyi igazolvány, útlevél) igazolni tudja a születési dátumát (amennyiben a tornát szervező meg kíván győződni arról, hogy a tornán résztvevő beletartozik a meghirdetett korosztályba)
– HSS Travel Team esemény esetén a Vevő felelőssége arról gondoskodni, hogy az eseményen résztvevő játékosnak az esemény megrendezésének helyszínt adó országra kiterjedően legyen érvényes társadalombiztosítása / balesetbiztosítása.
– Az öltöző – amennyiben erre vonatkozóan a Szervező nem közöl eltérő időpontot – az esemény kezdete előtt 30 perccel foglalható el és az esemény befejezését követő 30 percig használható.

ESEMÉNYRE TÖRTÉNŐ ÉRKEZÉS
Amennyiben a Szervező az esemény leírásában nem közöl időpontot az eseményre történő érkezésre vonatkozóan, akkor általános szabályként az eseményen résztvevő (játékos) az esemény megkezdése előtt legalább 30 perccel köteles megjelenni az esemény helyszínén, annak érdekében, hogy az eseményre regisztrált résztvevők közül az eseményen ténylegesen megjelent résztvevők (játékosok) alapján a Szervezők véglegesíteni tudják az egymás ellen játszó csapatok összeállítását.

JÁTÉKIDŐ
Az esemény leírásban megjelölt játékidő a tapasztalatok alapján várható játékidő, amely ettől eltérhet. A Szervező nem vállal felelősséget a játékidő – a Szervezőtől független okok miatti – csökkenéséért (beleértve, de nem kizárólag az eseményen résztvevő játékosok később érkeznek, a jégfelújítást a Létesítményt üzemeltető nem végzi el időre, vagy a jég minősége az esemény kezdeti időpontjára nem áll megfelelő minőségben rendelkezésre).

RÉSZVÉTELI DÍJ / ESEMÉNYRE SZÓLÓ JEGY
A részvételi díj tartalmazza:
– a meghirdetett eseményen való részvételt, a Társaság által meghirdetett helyszínen, időpontban és időtartamban
– öltöző használatát

valamint:
“HOKISZÍV élmény játék” esetén:
– mez biztosítása az egymás ellen játszó csapatoknak
– játékvezető

Tanfolyam esetén:
– tanfolyam lebonyolításához szükséges tréning eszközök (bóják,  bója rendszerek, akadályok, kapuk, terelők stb.) biztosítása 
– edző

Georgia Kupa torna esetén:
– mez biztosítása az egymás ellen játszó csapatoknak
– a nyertes csapat(ok)nak érem, díjak
– játékvezető
– a verseny ideje alatt orvos vagy szakápoló

HSS Travel Team esemény esetén:
– mez biztosítása a HSS Budapest csapatnak
– szervező részvétele és a csapat képviselete az esemény teljes idejére
– edző részvétele és a csapat képviselete a torna teljes idejére
– az esemény részletes leírásában szereplő egyéb szolgáltatások

A “HOKISZÍV ÉLMÉNY JÁTÉKRA” VONATKOZÓ JÁTÉKSZABÁLYOK
– Meghirdetett korosztálynak megfelelő méretű pálya (U8-U10: kispálya, U12+: nagypálya)
– Meghirdetett korosztálynak megfelelő méretű kapu: U8-U10: 54″ (intermediate), U12+ 72″ (felnőtt)
– Kispályás játék esetén: résztvevő játékosok számától függően egyszerre 2-2 vagy 3-3 mezőny játékos és 1-1 kapus játszik
– Nagypályás játék esetén: résztvevő játékosok számától függően egyszerre 3-3, 4-4 vagy 5-5 mezőny játékos és 1-1 kapus játszik
– Kispályás játék esetén percenkénti, nagypályás játék esetén 1,5 percenkénti sorcsere, a cserék közben a játék nem áll, a korongot rástartolással kell játékba hozni,
– Test-test elleni játék nem megengedett,
– Pattintott lévős nem megengedett,
– A játék gól esetén kezdőpont bedobással, érvénytelen gólnál a vétkes csapat kapuja mögé dobott koronggal folytatódik,
– Szabálytalanság esetén nincs kiállítás, a játék a korong valamely sarokba történő bedobásával folytatódik,
– Súlyos szabálytalanság esetén büntető lövés félpályáról felvezetve,
– Kispályás játék esetén nincs les, nagypályás játék esetén van les és alkalmazandó a tilos felszabadítás szabálya
– A cserét jelző dudaszó után a korong nem lőhető el. A dudaszó után kapuba érkező korong esetén nem érvényes a gól.

GEORGIA KUPA TORNÁRA VONATKOZÓ JÁTÉKSZABÁLYOK
U8-U10 korosztály
– Korosztálynak megfelelő méretű pálya (kispálya)
– Kapu mérete: 72″ (felnőtt méret)
– Kör-mérkőzések a szervezők által meghatározottak szerint
– Egyszerre 3-3 mezőny játékos és 1-1 kapus játszik
– Percenkénti sor csere, a cserék közben a játék nem áll, a korongot rástartolással kell játékba hozni,
– Test-test elleni játék nem megengedett,
– A játék gól esetén kezdőpont bedobással, érvénytelen gólnál a vétkes csapat kapuja mögé dobott koronggal folytatódik,
– Szabálytalanság esetén nincs kiállítás, a játék a korong valamely sarokba történő bedobásával folytatódik,
– Súlyos szabálytalanság esetén büntető lövés félpályáról felvezetve,
– Nincs les,
– A cserét jelző dudaszó után a korong nem lőhető el. A dudaszó után kapuba érkező korong esetén nem érvényes a gól.

Egyéb szabályok

CSAPATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
– Az egymás ellen játszó csapatok és a csapatokon belül az egyes sorok összeállítása a Szervező feladata. Erre vonatkozóan a Vevő, illetve a játékon résztvevők instrukciókat a Szervezőnek nem adhatnak.
– Amennyiben a Szervező az Esemény leírásban lehetőséget ad arra, hogy a Vevő kérheti azt, hogy az általa regisztrált játékos mely más játékos(ok)al játszon egy sorban, akkor a Szervező a kéréseket megpróbálja – a lehetőségeihez mérten – teljesíteni, de nem vállal kötelezettséget arra, hogy valamennyi kérés / valamennyi Vevő kérését teljesíteni tudja. A csapatok és azon belül az egyes sorok összeállításánál – a minél kiélezettebb játék elérése érdekében – a Szervező fő szempontja az, hogy egyenlő erősségű csapatok / azon belül egyenlő erősségű sorok kerüljenek összeállításra. Amennyiben a Szervező úgy gondolja, hogy az adott kérés teljesítésével sérül az egyenlő erősség elve, akkor az adott kérést nem teljesíti.
A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szervező nem teljesíti a kérését, akkor az nem minősül a Szervező részéről szerződésszegésnek, így a Vevő erre hivatkozva nem állhat el a szerződéstől.

– Az eseményen résztvevők az eseményen játszó csapatoknak, játékosoknak, a játékvezetőnek utasításokat nem adhatnak.

– Az Esemény idejére a Szervező által biztosított mezeket az eseményen résztvevő köteles az esemény befejezését követően a Szervezőnek visszaszolgáltatni. Amennyiben a mez nem kerül leadásra és a Vevő a mezt a felszólítást követően 14 napon belül nem szolgáltatja vissza, akkor a Szervezőnek jogában áll a mez árát (15.600 Ft) a Vevő részére kiszámlázni.

Az itt nem szabályozott kérdésekben, valamint a játék során alkalmazandó szabályokban az MJSZ mindenkor hatályos, az adott korosztályra vonatkozó versenyszabályzata az irányadó. Külföldi HSS Travel Team esemény esetén a tornát szervező ország hatályos jégkorong versenyszabályzata az irányadó.

Shopping Cart
Scroll to Top