Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2024.02.04.-től

Társaságunk weboldalának felkeresése, termékünk megrendelése, a Társaságunk által szervezett eseményre történő jelentkezés, illetve a nekünk való üzenetküldés során Társaságunk – a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján –  személyes adatokat kezel Önnel (Felhasználó, adatkezeléssel érintett) kapcsolatban.

Társaságunk kijelenti, hogy a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez a Felhasználó hozzájárult.

Társaságunk – mint Adatkezelő – kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen, de nem kizárólagosan: 
– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény) szóló 1992.évi LXIII. törvényben; 
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) szóló 2001. évi CVIII. törvényben; 
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint 
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet) 
meghatározott elvárásoknak.

Társaságunk elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési gyakorlatát a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

A Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Társaság által üzemeltetett hockeystarsstudio.eu weboldal kezdő oldalának láblécében.

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait és hogyan tud bennünket elérni?

Cégnév: HOCKEY STARS STUDIO Kft.
Székhely:1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.
Nyilvántartó hatóság:          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-09-402470
Adószám:32010606-1-42
E-mail cím:info@hockeystarsstudio.eu
Honlap cím:www.hockeystarsstudio.eu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:+36-30-971-3857
Ügyfélszolgálat e-mail címe:info@hockeystarsstudio.eu
Panaszkezelés helye és elérhetősége:1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.
info@hockeystarsstudio.eu
Tárhelyszolgáltató neve:DOTROLL Kft.
Tárhelyszolgáltató címe:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

(a továbbiakban: „Társaság”, „Adatkezelő”)

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatainak kezelése és feldolgozása során a hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében Adatkezelőnek minősül.

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük forduljon Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez az info@hockeystarsstudio.eu e-mail címen vagy a fent megadott telefonszámon.

2. Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, eseményre történő jelentkezés esetén az eseményen résztvevő játékos neve, születési ideje, sportegyesület neve, korosztálya, pozíciója, mez száma, jégkorong tudás szintje, valamint a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai.

Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonimizált vagy statisztikai adat.

3. Milyen kategóriájú személyes adatokat és milyen célból kezelünk?

Az adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása alapján történik, a hockeystarsstudio.eu internetes weboldalon regisztrált, ill. az oldalon kínált szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók esetében. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Társaságunkhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Társaságunk – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Felhasználói fiók
A felhasználói fiók elkészítése során Ön továbbítja nekünk – így Társaságunk kezeli – az Ön
– e-mail címét, 
– felhasználónevét (ami egyben a megjelenítendő név is),
– a felhasználói fiókba való belépéshez megadott jelszavát.

Emellett a felhasználói fiókban további információkat is megadhat – így ezen információk megadása esetén Társaságunk kezeli – az Ön: 
– nevét,
– szállítási adatait (szállítási név és cím. A szállítási név különbözet a fiókban megadott névtől, a szállítási cím különbözhet a számlázási címtől), 
– számlázási adatait (számlázási név, cím, telefonszám és e-mail cím. A számlázási név és az e-mail cím különbözet a fiókban megadott névtől és e-mail címtől, a számlázási cím különbözhet a szállítási címtől).
Adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, a felhasználói fiók létrehozása és kezelése.

A felhasználó fiók létrehozásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált felhasználók számára érhetőek el. Ilyen szolgáltatás a várólista. Kényelmi szolgáltatás keretében a Felhasználó a felhasználói fiókba belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért és valótlanságáért Társaságunk nem vállal felelősséget.

Termék vásárlása
Amennyiben Ön megrendeli a Társaság valamely termékét, úgy a megrendelés teljesítéséhez, az azzal kapcsolatos értesítések kiküldéséhez, valamint a megrendeléssel összefüggésben felmerülő egyéb esetek teljesítése (megrendelés törlése,  visszáru) érdekében kezeljük az Ön
– számlázási nevét,
– számlázási címét,
– számlázási címhez megadott e-mail címét,
– számlázási címhez megadott telefonszámát,
– számlázási címhez megadott cégnevet és adószámot (amennyiben megadásra került),
– szállítási címhez megadott nevet,
– szállítási címet,
– a megrendelt termék nevét, jellemzőit, valamint
– minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön a megrendelése kapcsán Társaságunkhoz eljuttat (pl.: ami a „Rendelés jegyzetek” mezőbe kerül beírásra).

Ebben az esetben az adatkezelés célja a megrendelés pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, valamint az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük a megrendelt termékkel kapcsolatos tudnivalókról és a megrendelésének állásáról.

Mindezeken felül – amennyiben rendelkezik felhasználói fiókkal – kezeljük a felhasználói fióki adatait (fiók azonosító, felhasználónév) annak érdekében, hogy a megrendelését össze tudjuk kapcsolni a fiókjával és a felhasználói fiókba belépve a Rendelések menüpont alatt nyomon tudja követni a rendelésének aktuális státuszát.

Eseményre szóló jegy vásárlása (jelentkezés a Társaságunk által szervezett eseményre)
Amennyiben Ön megvásárolja a Társaságunk által szervezett eseményre szóló jegyet (és ezzel jelentkezik az adott eseményre), úgy a szerződés teljesítéséhez (beleértve az eseményen történő részvétel regisztrálását, a részvétel megszervezését és az esemény lebonyolítását), a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó értesítések kiküldéséhez (eseménnyel kapcsolatos változások, elmaradás, időpontváltozás stb.), valamint az eseményen résztvevők beléptetéséhez, várólistára történő feliratkozáshoz kezeljük az Ön 
– számlázási nevét,
– számlázási címét,
– számlázási címhez megadott e-mail címét,
– számlázási címhez megadott telefonszámát,
– számlázási címhez megadott cégnevet és adószámot (amennyiben megadásra került),
– az esemény nevét, jellemzőit, amelyre jelentkezik,
az eseményen résztvevő játékos
– nevét,
– sportegyesület nevét (ahol az eseményen résztvevő játékos jégkorongozik),
– születési dátumát,
– korosztályát (U8, U10 stb.) (amely korosztályban az eseményen résztvevő játékos jégkorongozik),
– pozícióját (mezőnyjátékos, kapus),
– tudás szintjét,
– mez számát (amely számmal az eseményen résztvevő játékos az egyesületben jégkorongozik),
– magasságát (a mez méretének meghatározásához),
az eseményen résztvevő játékos játékának statisztikai adatait, amelyek az adott eseménynél a játékos fényképével együtt megjelenítésre kerülhetnek a weboldalon, valamint a HSS Mobilapplikáción:
– mezőnyjátékos esetén: kapura lövések száma, gólok száma, assist-ok száma,
– kapus esetén: kapura lövések száma, kivédett lövések száma, ki nem védett lövések száma,
– valamint az ezen adatokból készített kimutatások.
az eseményen résztvevők fényképét, valamint
– minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön a megrendelése kapcsán Társaságunkhoz eljuttat (pl.: ami a „Rendelés jegyzetek” mezőbe kerül beírásra).

Ebben az esetben az adatkezelés célja az eseményen történő részvétel pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, az esemény megszervezése és lebonyolítása, az esemény eredményeinek pontos dokumentálása, valamint az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy értesíthessük az eseménnyel kapcsolatos tudnivalókról és az esemény állapotáról

Mindezeken felül – amennyiben rendelkezik felhasználói fiókkal – kezeljük a felhasználói fióki adatait (fiók azonosító, felhasználónév) annak érdekében, hogy a megrendelését össze tudjuk kapcsolni a fiókjával és a felhasználói fiókba belépve a Rendelések menüpont alatt nyomon tudja követni a rendelésének aktuális státuszát.

A Társaságunk által szervezett eseményre történő jelentkezéssel Ön elfogadja, hogy az esemény ideje alatt az eseményen résztvevőkről kép és hangfelvételek készülhetnek, a kép és hangfelvételek készítéséhez és felhasználásához időbeli korlát és bármely anyagi ellentételezés nélkül hozzájárul. Ezzel Ön elfogadja, hogy a résztvevőkről készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra Társaságunk felhasználhatja. Tudomásul veszi, hogy az esemény megrendezésének helyszínéül szolgáló helyszínen és a létesítményben külsős biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek.
Ebben az esetben az adatkezelés célja az esemény lebonyolítása, marketing tevékenység, az esemény statisztikai adatainak megjelenítése.

Csomagküldés
Termék megrendelése esetén – amennyiben Ön a Terméket házhozszállítással rendelte meg – a csomag kiküldéséhez Társaságunk kezeli a 
– szállítási címhez megadott nevét,
– szállítási címét,
– cég nevét (amennyiben megadásra került),
– minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön a szállításra vonatkozóan Társaságunkhoz eljuttat (pl.: ami a „Rendelés jegyzetek” mezőbe kerül beírásra).

Számlázás
A termék, illetve eseményre történő jelentkezés esetén az eseményre szóló jegy megvásárlásáról Társaságunk a hatályos jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki Önnek. A számla kiállításához Társaságunk kezeli a
– számlázási nevét,
– számlázási címét,
– a számlázási címhez megadott e-mail címét,
– a számlázási címhez megadott cégnevet és adószámot (amennyiben megadásra került),
– a megrendelt termék / esemény nevét és jellemzőit, valamint árát.
Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Jótállás
Termék megrendelése esetén – amennyiben Társaságunk a megrendelt termékre jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra kötelezett – úgy a jótállási igények teljesítéséhez (az igény jogosságának megállapításához, valamint az érintett termék vagy szolgáltatás azonosításához) a Társaság kezeli az Ön nevét, címét, a megrendelésének adatait, a jótállási jegy és/vagy a számla adattartalmát, valamint a jótállási igény tartalmát.

Annak érdekében, hogy a jövőbeli jogvitákat megelőzzük, illetve jogvita esetén bizonyíthassuk a tényeket, a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, vagy a kapcsolódó számlára vonatkozó adó megállapításához való jog elévüléséig megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

A weboldal működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok
Társaságunk weboldala webáruházként működik. Társaságunk weboldalának felkeresése során a technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

Ezeket az adatokat csak és kizárólag statisztikai céllal gyűjthetjük, azokat személyek azonosítására stb. nem használjuk fel, másnak át nem adjuk.

Süti (Cookie) kezelés
Társaságunk, illetve a Társaságunk számára tárhelyszolgáltatást nyújtó BlazeArts Kft. a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie-t) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Erről a tényről az oldal első megnyitásakor tájékoztatjuk Önt, Ön a tájékoztatás tudomásul vételét megerősítheti és ezzel hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez.

A sütik elhelyezése nélkül a webáruház nem működik helyesen, mivel ez a kódrészlet tárolja az Ön kosarának tartalmát, a korábban megnézett termékeket stb. 

A weboldalunk által elhelyezett sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat Ön bármikor törölheti, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A sütik kezelésével kapcsolatos további részletekért kérjük tájékozódjon a Cookie (Süti) kezelési szabályzatban

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 

Üzenetküldés
Társaságunk weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehetőség van nekünk üzenetet küldeni. Az üzenet küldése során Társaságunkhoz kerül az üzenetküldő űrlapon megadott valamennyi adat:
– név, 
– e-mail cím, 
– telefonszám,
– üzenet tartalma
Adatkezelés célja: ezeket az adatokat Társaságunk az üzenet megválaszolása érdekében kezeli.

Ügyféllevelezés (e-mail)
Amennyiben Ön e-mail-en keresztül lép Társaságunkkal kapcsolatba, akkor Társaságunk kezeli a küldő nevét, e-mail címét, dátum / időpont adatokat és minden más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatot.
Az adatkezelés célja: ezeket az adatokat Társaságunk az e-mail megválaszolása érdekében kezeli.

Emlékeztető üzenet
Eseményre történő jelentkezés esetén a Társaság az esemény előtti napon SMS üzenetben értesítést küldhet a Vevőnek, a Vevő fióki regisztrációnál megadott telefonszámára, emlékeztetve a Vevőt a közelgő eseményre, amelyre jelentkezett.
Az SMS üzenet kiküldéséhez Társaságunk kezeli az Ön telefonszámát, valamint az esemény nevét, jellemzőit, amelyre jelentkezett.
Az adatkezelés célja az eseményen történő részvétel pontos, az Ön igényeit legteljesebb mértékben kielégítő teljesítése, az esemény megszervezése és lebonyolítása, az Önnel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy ne feledkezzen meg az eseményről.

Elektronikus hírlevél
Társaságunk a termékeinkkel és a megrendezésre kerülő eseményekkel kapcsolatos hírekről, az Önt esetleg érdeklő tudnivalókról és érdekességekről, valamint a Társaságunk által nyújtott legújabb kedvezményekről és akciókról hírlevelet küld azoknak, akik a hírlevélre feliratkoztak. A hírlevél küldés során Társaságunk kezeli az Ön e-mail címét, valamint nevét, amennyiben rendelkezik fióki regisztrációval és a fiókban megadta ezeket az adatok. 

A felhasználó jogosult a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor, térítésmentesen leiratkozni anélkül, hogy fióki regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben a leiratkozas@hockeystarsstudio.eu e-mail címre küldött üzenetben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is lehetséges.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás és üzletszerzés.

Társaságunk az Ön által megadott adatokat és információkat a fent megnevezett célokon kívül – többek között – az alábbi célokra használhatja még fel:

Szolgáltatásaink fejlesztése
Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között kérhetjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.
Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadsága az ilyen tevékenységek során ne sérüljenek.

Marketing tevékenység
Weboldalunkon személyre szabott ajánlatok megjelenítésével tájékoztathatjuk Önt az érdeklődési körébe tartozó termékekről, eseményekről. Annak érdekében, hogy az érdeklődésére számot tartó információval láthassunk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat vásárlási szokásairól (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek). Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és adatfeldolgozás az Ön jogainak és szabadságának legteljesebb figyelembevételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással  kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az alapvető jogai és szabadsága ne sérüljenek. Ugyanakkor bármikor kérheti tőlünk a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybevételével, hogy a személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésére a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.

Statisztikai adatok
Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.
Külső szerverek segíthetik a weboldalunk látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A Google Analytics adatait Társaságunk kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

Jogos üzleti érdekeink védelméhez
Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:
– védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldalt használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen;
– intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
– intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadsága közötti egyensúly és arányosság elvét.

Társaságunk weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával önkéntes döntése alapján információt, adatot szolgáltat Társaságunknak elfogadja, hogy Társaságunk az ily módon szolgáltatott információt a választása szerint, a fentebb megjelölt adatkezelési célokra felhasználhatja, harmadik személy részére – kizárólag a fentebb megjelölt célok elérése és a felhasználó érdekében, a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása alapján – a felhasználó ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozatának Társaságunkhoz történő beérkezéséig.

Társaságunk – az eseményen résztvevő kiskorúak, 3. pontban meghatározott adatainak kivételével – nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot.

4. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

1. A termék megrendelésével összefüggésben megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
2. A Társaság által szervezett eseményre történő jelentkezéssel összefüggésben megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés teljesítése.
3. A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényekben foglaltak) teljesítése.
4. A jótállási igények érvényesítéséhez megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A fenti 1-4 pontokban foglalt esetekben a kért személyes adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének vagy a szerződéskötésnek a feltétele, ezért Ön azokat a termék/szolgáltatás megrendelése, az eseményre történő jelentkezés, illetve számlázás során, valamint a jótállási igény érvényesítésekor köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság a szerződéskötést, illetőleg az Ön igényének vagy más kérésének teljesítését megtagadhatja.

A Társaság weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és elküldése, illetve e-mail küldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. A kapcsolatfelvételi űrlap, illetve e-mail elküldésével Ön hozzájárul az ott megadott adatoknak a Társaság általi megismeréséhez, tárolásához és az Ön kérdésének megválaszolása érdekében való felhasználásához.

A felhasználó fiók létrehozásakor megadott személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. A fióki regisztrációval Ön hozzájárul a regisztráció során megadott adatoknak a Társaság általi megismeréséhez, tárolásához és a szolgáltatás nyújtásához történő felhasználásához.

A Társaság weboldala által elhelyezett és a weboldal helyes működését biztosító, u.n. Szükséges sütik elhelyezése, tárolása és kiolvasása a weboldal működésének a feltétele, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötendő szerződés előkészítése, illetve teljesítése. Az adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt felkereső Ügyfél az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.
A Társaság weboldalának felkeresésekor az Ön számítógépére elhelyezett, a felhasználói élmény fokozását szolgáló, illetve analitikai célokra használt sütik elhelyezése, tárolása és kiolvasása az Ön önkéntes hozzájárulásával történik.

A Társaság az ügyfelei számára hírlevelet vagy reklámlevelet csak akkor küld, ha a hírlevélre az ügyfél feliratkozott, vagy a hírlevél küldéshez más módon, kifejezetten hozzájárult. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.

Olyan adatok esetében, amelyet jogszabály kötelező rendelkezése alapján a Társaság köteles bekérni, tárolni vagy megőrizni, az adatkezelés jogalapja az adott jogszabályi rendelkezés.

5. Továbbítja-e a Társaság az Ön személyes adatait?

A Társaság az Ön személyes adatait az alábbi partnereknek – adatfeldolgozóknak – továbbítja:

Számlázás
A Társaság a számla kiállításához továbbítja a számla kiállításához szükséges, a felhasználóra vonatkozó valamennyi adatot a számlázás technikai feltételeit biztosító alábbi társaságnak: szamlazz.hu, KBOSS Kft. (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824) részére. A továbbított adatok körét a KBOSS Kft. adatkezelési tájékoztatója https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ tartalmazza.

Könyvelés
A Társaság a kiállított számlán szereplő, a Vevőre vonatkozó személyes adatokat, a számlán szereplő összes többi adattal együtt könyvelés céljából továbbítja a Társaság által megbízott könyvelő cégnek: Szakértő Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a., adószám: 12232897-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-566941).

Csomagküldés
Termék megrendelése esetén – amennyiben Ön a Terméket házhozszállítással rendelte meg – Társaságunk a csomag kiszállításához a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-t (Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44, cégjegyzékszám: 13-09-111755) veszi igénybe.
Vevő felhatalmazza a Társaságot, hogy a GLS által ellátandó feladat elvégzéséhez a GLS-nek átadja a:
– a szállítási címhez megadott nevet,
– szállítási címet,
– cég nevét (amennyiben megadásra került),
– minden olyan további kérés tartalmát, amelyet Ön a szállításra vonatkozóan Társaságunkhoz eljuttat (pl.: ami a „Rendelés jegyzetek” mezőbe kerül beírásra).

A GLS Kft. által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja az Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Bankkártyás fizetés
Weboldalon történő bankkártyás fizetés esetén a Társaság – mint adatkezelő – a fizetést lebonyolító OTP Mobil Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139., B. épület 5. emelet, adószám: 24386106-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-174466) – mint adatfeldolgozó – részére átadja a weboldal felhasználói adatbázisban tárolt alábbi személyes adatait:
– vevő neve (számlázási cím adatokból)
– e-mail címe (számlázási cím adatokból)
– telefonszáma (számlázási cím adatokból)
– számlázási cím
– szállítási név (szállítási cím adatokból)
– szállítási cím
– megrendelt termék / esemény neve és jellemzői
Az OTP Mobil Kft. saját fizetési oldalán az Ön által a fizetéshez megadott személyes adatait Társaságunk nem ismeri meg. 
Az OTP Mobil Kft. által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tárhelyszolgáltatás
hockeystarsstudio.eu weboldal tárhelyszolgáltatója a DOTROLL Kft. (Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., adószám: 13962982-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-882068). A DOTROLL Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi link-en tekinthető meg: https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

Web-analitikai mérések
A Google Analytics (Google Analitika), mint külső szolgáltató segítheti a weboldal látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található a http://www.google.com/analytics oldalon. A Google Analitika adatait Társaságunk kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

Az adatfeldolgozók kizárólag a Társaság utasításai alapján látják el feladataikat, az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban önálló döntéseket nem hozhatnak.

A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet  az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel.

A fentieken kívül a Társaság az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján.

6. Meddig tárolja a Társaság az Ön személyes adatait?

A Társaság a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön számlázáshoz vagy megrendeléshez / eseményre szóló jegy megvásárlása esetén az eseményen való részvételhez felvett személyes adatait.

A Társaság a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, vagy a kapcsolódó számlára vonatkozó adó megállapításához való jog elévüléséig megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén.

A Társaság az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését.

7. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Társaságunk jogosult az Adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén a Társaság a Felhasználót a módosított Adatkezelési tájékoztató hockeystarsstudio.eu weboldalon történő közzététele útján értesíti. Ön a weboldalnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

8. Egyéb adatkezelések

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk Önnek tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Társaságunkat. Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak a Társaságunkkal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.

9. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában:
– Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni a kezelt személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
– Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
– Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését, amennyiben az nem banktitok, biztosítási titok vagy értékpapírtitok;
– Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen az adatkezelés felfüggesztésre kerüljön a személyes adatai összességének vagy egy részének kapcsán;
– Kifogásolási jog – joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adata kezelése ellen; továbbá joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő kezelése ellen;
– Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy harmadik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa;
– Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve az olyan profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve jelentős hatással járna.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön fenti jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmét a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, illetőleg választ ad, és döntéséről, illetőleg válaszáról Önt írásban tájékoztatja. Törlés, korlátozás vagy kifogásolás esetén, amennyiben a Társaság a kérelem megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében. Ha Ön a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per a Társaság ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, a Társaság az alábbi elérhetőségeken áll az Ön rendelkezésére:
– e-mail:  info@hockeystarsstudio.eu
– telefon: +36-30-971-3857
– postacím: 1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14. 2/4.

A Társaság személyes adatot az Európai Unió területén kívülre nem továbbít. A Társaság személyhez nem köthető adatot az EU területén kívülre továbbítanak olyan országba, illetőleg olyan szolgáltató részére, amely megfelel a GDPR követelményeinek. A Társaság a szerződött partnerekkel kötött megállapodásokban, továbbá megbízottjai, közreműködői és munkavállalói felé biztosítja a jelen szabályzatban és a kapcsolódó belső szabályzatokban foglalt követelmények betartását.

A Társaság az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet. Folyamatos az informatikai fejlesztés az álnéven történő nyilvántartás, titkosítás, hozzáférés, jogosultsági szintek és archiválás kapcsán annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá a személyes adatok jogalap nélküli tárolását.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefonszámok:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391-1400
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a jelen tájékoztató bevezető részében megjelölt jogszabályok az irányadóak.

Shopping Cart
Scroll to Top